KOMPOSTAVIMO KONTEINERIAI!!!! MAŽEIKIŲ RAJONO GYVENTOJAMS DALINAMI KOMPOSTAVIMO KONTEINERIAI. Kreiptis į 16 kabinetą, tel. 867361917

 

 

DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ Į UAB „MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBĄ ATRANKOS

Skelbiama nepriklausomų kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės ,,Mažeikių komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 166445258, buveinė – Kęstučio g. 15, Mažeikiai, valdybos narius atranka.
Atranką vykdys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Nepriklausomų kandidatų į savivaldybės valdomų bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos komisija.
Atrankos būdas – pokalbis.
Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario pareigas (toliau – kandidatai), turi atitikti bendruosius reikalavimus, bent vieną iš specialiųjų reikalavimų bei nepriklausomumo kriterijus, nurodytus šiame skelbime:

1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. teisės aktų nustatyta tvarka kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
1.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
1.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

2. Specialieji reikalavimai:
2.1. kandidatuojančiam į valdybos nario, turinčio kompetenciją, finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą asmuo turi turėti 3 metų juridinio asmens finansininko darbo patirtį arba darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse,  aukštąjį finansų arba audito srities išsilavinimą;
2.2. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio ūkio šakos žinių, kurioje bendrovė veikia, vietą asmuo turi turėti darbo patirties komunalinio ūkio paslaugų veiklos srityje arba turėti aukštąjį inžinerijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.3. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio strateginio valdymo ir planavimo kompetenciją, vietą asmuo turi turėti 1 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovo, arba  juridinio asmens struktūrinio padalinio, atsakingo už strateginį valdymą darbo patirtį;
2.4.  kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio teisės kompetenciją,  vietą turėti  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą, suteikiantį teisininko kvalifikaciją, turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 2.5. kandidatuojančiam į valdybos nario, turinčio kompetenciją žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų valdymo srityje, vietą asmuo turi turėti 3 metų darbo patirtį organizacijų vystymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse.

3. Nepriklausomumo kriterijai:
3.1. kandidatas iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti Bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3.2. kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš šios bendrovės;
3.3. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
3.4. kandidatas neturi turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
3.5. kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
3.6. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų ilgiau kaip 8 metus (2 iš eilės įgaliojimų laikotarpius);
3.7. kandidatas neturi būti Mažeikių rajono savivaldybei atstovaujančios institucijos (savivaldybės tarybos) narys, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3.8. negali kandidatuoti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. kandidato prašymą dalyvauti atrankoje (1 priedas) ;
2. kandidato sąžiningumo deklaraciją (2 priedas) ;
3. kandidato nepriklausomumo deklaraciją (3 priedas) ;

4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. kitus dokumentus, kurie patvirtintų atitiktį bent vienam iš 2 punkte nurodytų specialiųjų reikalavimų (papildomi dokumentai);
8. kitus, kandidato nuomone, svarbius dokumentus.

Kandidatai dokumentus Bendrovei pateikia per 20 dienų nuo šios atrankos paskelbimo Bendrovės (www.mku.lt) interneto svetainėje.
Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiuo adresu: Kęstučio g. 15, Mažeikiai, 22 kab., toliau nurodytais būdais:
1. asmeniškai (dokumentų kopijas, su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) – dokumentai priimami 22  kab.;
2. paštu – registruotu laišku (dokumentų kopijas, dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) adresuotu ,,Mažeikių komunalinis ūkis“;
3. per kurjerių tarnybą – dokumentų kopijas (dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) 22 kab.;
4. elektroniniu paštu patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju).
Kontaktinis asmuo – UAB ,,Mažeikių komunalinis ūkis“ sekretorė Daiva Kesminaitė, tel. 8 443 25076, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dokumentai asmeniškai priimami darbo dienomis 8.00-17.00 val.
Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 28 d. įskaitytinai.
 

 

 

Apie mus

Bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema ISO 9001, ISO 14001.

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“- įmonė, jau daugiau kaip 50 metų teikianti įvairias komunalines paslaugas Mažeikių rajono gyventojams.
Savo veiklą pradėjusi „pramkombinato“ pavadinimu, vėliau perkrikštyta į Vietinio ūkio valdybą prie rajono Vykdomojo komiteto.
1965 metais įmonei suteiktas Komunalinių įmonių kombinato pavadinimas.
1991 metais kombinatas pervardinamas į Mažeikių valstybinę komunalinių paslaugų įmonę, o 1995 metais įmonės turtas akcionuojamas ir ji tampa Specialios paskirties uždaraja akcine bendrove.
Šiuo metu bendrovės akcijų paketą valdo Mažeikių rajono savivaldybė. Bendrovės įstatinis kapitalas – 640,5 tūkst.eurų. Bendrovėje dirba 62 darbuotojų.

 Bendrovės valdymo struktūra

 Bendrovės įstatai

Finansinės ir veiklos ataskaitos

 

UAB "Mažeikių komunalinis ūkis"
Kęstučio g.15, LT-89474, Mažeikiai
Tel/faks.: 8-443-25076
Bendrovės kodas: 166445258
PVM kodas: LT664452515
El.paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centras.