Pavojingų atliekų surinkimas ir tvarkymas


 

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ surenka ir tvarko pavojingas atliekas. Su atliekų turėtojais (paslaugų užsakovais) sudaromos atliekų surinkimo ir sutvarkymo sutartys. Sutartys registruojamos ir atliekų apskaita vedama vadovaujantis LR Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, GPAIS sistemoje (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema).


Bendrovė yra registruota Valstybiniame atliekų tvarkytojų registre (ATVR) https://atvr.aplinka.lt/;jsessionid=bdcd1f9f69b1f8d6b0065e61ad8e. Bendrovei išduota LR AM Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001056 suteikianti teisę rinkti ir laikyti pavojingas atliekas.


Pavojingų atliekų transportavimui ir sandėliavimui taikomi šie aplinkosauginiai reikalavimai:
 Atliekas gali vežti tik leidimą vežti pavojingas atliekas turintis vežėjas.
 Atliekos privalo būti saugiai supakuotos, kad nekeltų pavojaus aplinkai.
 Atliekų pakuotė turi būti paženklinta specialiu atliekų pavojingumą nurodančiu ženklu

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS PAVADINIMAS

Atliekos kodas ______________________

Turėtojas: _____________________________

(įmonės kodas, pavadinimas)

_______________

(adresas)

Atsakingas asmuo:  _________________________

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

• Kiekvienai atliekų siuntai išrašomas GPAIS atliekų lydraštis. Šis reikalavimas nėra privalomas gyventojų
perduodamoms atliekoms.


Papildoma informacija suteikiama Tel.: 8 698 87745

Užsakyti paslaugą!