Privatumo politika

KLIENTŲ INFORMAVIMO PRANEŠIMAS

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ (toliau -Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Mes galime pakeisti šio pranešimo turinį bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai.

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliojęs nuo 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ savo klientų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  • Siekdama teikti klientų aptarnavimo paslaugas;
  • Skolų administravimo tikslais;
  • Gynybai nuo ieškinių ir skundų;
  • Informavimo ir komunikacijos;
  • Tiesioginės rinkodaros, įskaitant nuomonės tyrimų vykdymo tikslais.

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, siekdami įmonės kaštų optimizavimo ar viešujų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo tikslu. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Patvirtiname, kad UAB „Mažeikių komunaliniame ūkyje“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai. Kitais atvejais, UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis esant Jūsų sutikimui, atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Jūsų asmens duomenys yra perduodami šiems duomenų tvarkytojams: Mažeikių rajono Socialinės paramos skyriui, UAB „Sergel“, UAB „Intrum“, Luminor Bank AB. Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų asmens duomenis tik pagal rašytinius mūsų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susiijusių LR įstatymų reikalavimus. Jūsų asmens duomenys tvarkomi paslaugų teikimo metu ir 5 metus po paslaugų teikimo. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“
Juridinio asmens kodas: 166445258
Buveinės adresas: Kęstučio g. 15, Mažeikiai
Tel. 844325076, 844325077

Šis informacinis pranešimas peržiūrimas ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę šį dokumentą, informuosime apie pasikeitimus.

Dokumentas patvirtintas 2018-12-31 UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ direktoriaus įsakymu:
Nr.01-03-33.

Paskutinį kartą šis klientų informavimo pranešimas peržiūrėtas 2018 m. gruodžio 31 d.

Parengė vyr.finansininkė Danutė Sadauskienė